Ühing
Mittetulundusühing Käoraamat on asutatud 13. augustil 2013. aastal. Asutajateks Rainar Kurbel ja Toomas Hirse.

Meie eesmärgiks on käpaliste ehk orhideede uurimine, kaitsmine ja tutvustamine. Soovime teha aktiivset koostööd orhideehuviliste, uurijate ja kaitsjatega, kodaniku ühiskonna eestvedajatega, valitsusvälistele organisatsioonidega, teadusasutustega ja valitsusasutustega.

Mittetulundusühingu KÄORAAMAT põhikiri
Kinnitatud 13.08.2013, muudetud 12.10.2015.

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Käoraamat (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla.

1.2 Ühingu eesmärgiks on käpaliste ehk orhideeliste uurimine, kaitsmine ja tutvustamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 leiukohtade inventeerimine sh kaardistamine;

1.2.2 seiramine;

1.2.3 kasvukohtade hooldamine ;

1.2.4 nõustamine ja eksperthinnangute andmine;

1.2.5 koostöö teadusasutustega uuringute läbiviimisel;

1.2.6 koostöö valitsusasutustega liikide soodsa seisundi tagamisel;

1.2.7 avalikkusele suunatud teabe andmine liikide kohta;

1.2.8 koolitamine, loengute pidamine ja meedias tutvustamine;

1.2.9 publikatsioonide avaldamine.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võibolla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingul puudub sisseastumis- ja liikmemaks.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 on kahjustanud ühingu mainet, mille otsuse langetab juhatus lihthäälte enamusega;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5 Ühingu liikmel on õigus astuda liikmeskonnast välja või peatada liikmelisus esitades sellekohase avalduse.

2.6 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume, tegeleda ettevõtlus- ja koolitustegevusega, omada vallas- ja kinnisvara ning seda rentida ja müüa, juhul kui see aitab kaasa ühingu eesmärkide täitmisele.

4.2 Ühing võib turustada ja müüa enda valmistatud raamatuid ja meedia väljaandeid.

4.3 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.